Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavnej kontrolórky obce na I. polrok  2022

 

Predkladá:         Ing. Janka  Jesenská – HK  Obce

 

Dôvodová  správa

 

V zmysle  § 18f  ods. 1  písm.  b/  zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení v znení neskorších  predpisov  predkladá  hlavný kontrolór  obce obecnému  zastupiteľstvu   raz  za  šesť  mesiacov  návrh  plánu  kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr  15 dní  pred  prerokovaním  v zastupiteľstve  zverejnený  spôsobom v obci  obvyklým .

 

V zmysle  § 18f  ods. 1 písm. b/  zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  hlavná  kontrolórka obce   predkladám  obecnému zastupiteľstvu  obce   Dražkovce  návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  na  I. polrok   r. 2022:

 

  1. Finančné kontroly

1.Kontrola inventarizácie  majetku, záväzkov a rozdielu  majetku  a záväzkov k 31.12.2021

2. Kontrola bežných výdavkov rozpočtu v triede 01.1.1 – výkonné  a zákonodarné orgány, 03.2.0 – ochrana  pred  požiarmi, 04.5.1 – cestná doprava,  09.1.2.1. – primárne vzdelávanie  s bežnou    starostlivosťou

3. Kontrola stavu, evidencie a vymáhania  daňových a nedaňových pohľadávok k 31.12.2021

4. Inventarizácia pokladne

 

  1. Stanoviská  a iné  činnosti

1. Vypracovanie  odborného  stanoviska  k záverečnému účtu   obce  za  rok  2021

2. Vypracovanie  návrhu plánu  kontrolnej  činnosti  na  II. polrok roku   2022

3. Spolupráca  na  tvorbe / zmenách   VZN  a vnútorných predpisov  obce

4. Priebežné vzdelávanie – účasť  na  odborných  seminároch  a konferenciách  hlavných  kontrolórov

5. Účasť na  zasadnutiach  obecného  zastupiteľstva

 

Operatívne  do  plánu  kontrol  môžu  byť  zaradené  požiadavky  poslancov  OZ a starostky  obce   na  vykonanie  kontroly /v nadväznosti  na  § 18f ods. 1 písm. h/.   Tieto  kontroly  budú  uprednostnené  a  na  základe  ich  rozsahu  budú  kontroly  zo  schváleného  plánu  kontrolnej  činnosti  presunuté  do  ďalšieho  obdobia.

 

V Turčianskom  Jasene ,  5.11.2021

Ing.  Janka  Jesenská, v.r.

hlavná   kontrolórka

 

Zverejnené  na  úradnej  tabuli  obce  dňa: 9.11.2021

Zvesené z úradnej  tabule  obce  dňa: