Vážení spoluobčania, otázka spracovania odpadov sa stáva pre všetkých globálnym problémom a všetky obce a mestá majú pred sebou úlohy, s ktorými sa musia úspešne popasovať. Od 01.01.2021 vzniká podľa zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. povinnosť pre samosprávy (obce) vytvoriť podmienky a zabezpečiť triedenie a zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu        (ďalej len ,,BRKO“).

Ak naša obec preukáže, že 100% obyvateľov kompostuje BRKO     vo svojich domácich kompostoviskách, považujeme za zbytočné, neefektívne a v konečnom dôsledku aj nevýhodné a drahé, vytvárať osobitný systém na likvidáciu BRKO, nakoľko by sa náklady na jeho zavedenie museli premietnuť aj do poplatku za komunálny odpad. Naopak, domáce kompostovanie považujeme v podmienkach našej obce za prirodzené a domácností už v súčasností domáce kompostovisko využívajú.

Je na každom z Vás, či sa rozhodnete mať kompostovisko vyrobené v domácnosti (napríklad z paliet), alebo si zadovážite kompostér. Občania, ktorý majú kompostovanie zabezpečené, dokladujú túto skutočnosť čestným vyhlásením. Obec má v zmysle zákona oprávnenie vykonávať miestne zisťovanie za účelom preverenia a zistenia skutočností. Čestné vyhlásenia Vám budú doručené do schránok.

V prípade, ak by niektorí obyvatelia nepristúpili na domáce kompostovanie, obec zabezpečí pravidelný zber BRKO zberovou spoločnosťou. Náklady spojené s takýmto zberom budú rozrátané obyvateľom, ktorí o to požiadajú formou žiadosti o zabezpečenie vývozu a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského potravinového odpadu z domácnosti (žiadosť Vám bude doručená do schránok) do poplatku za komunálny odpad. Obyvatelia rodinných domov si zakúpia, alebo prenajmú originálne zberné nádoby na BRKO (objednávanie formou žiadosti).  Nádoby na BRKO môžete mať na obvyklom mieste spolu s nádobou na komunálny odpad.