DODATOK  č. 1

ku  Kúpnej  zmluve  uzatvorenej  v zmysle  § 588 a nasl.  Občianskeho  zákonníka  v znení  platných  predpisov  zo  dňa  20.9.2021

Predávajúci:

Obec  Dražkovce

Zastúpená  starostkou  obce  Evou  Gáborovou

Sídlo : Obecný úrad Dražkovce, Dražkovce  č. 45, 038 02  Dražkovce

IČO: 00316628

DIČ: 2020594697

Bankové  spojenie:  VÚB banka , a.s.

IBAN: SK89 0200 0000 0026 9264 0357

a

Kupujúci:

1. Jozef Segeč

Rodné priezvisko: Segeč

Trvale  bytom:  Dolný Kalník č. 24, 038 02 Dolný  Kalník

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Rodinný  stav: ženatý

Štátna príslušnosť: slovenská

a manželka

2. Zuzana  Segečová

Rodné priezvisko: Holubčíková

Trvale  bytom:  Dolný Kalník č. 24, 038 02 Dolný  Kalník

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Rodinný  stav:  vydatá

Štátna príslušnosť: slovenská

(ďalej  ako  kupujúci)

 

Pôvodná  Kúpna  zmluva  sa  mení  nasledovne:

 

Vypúšťa  sa  čl.  III  bod  3)   Zmluvy.

 

 

V Dražkovciach, dňa …………………..

 

Predávajúci:                                                                             Kupujúci:

 

…………………………………………………..                                 ……………………………………………….

Obec Dražkovce                                                                                   Jozef Segeč

v zastúpení  Eva  Gáborová

starostka  obce                                                                       …………………………………………………

Zuzana  Segečová