Dodatok  č. 1  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu

č. 4/2020

Obce  Dražkovce

  o miestnych daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady

 

Obec   Dražkovce /ďalej  len  obec/  podľa  § 6  ods. 1 zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení neskorších  zmien  a doplnkov  a v súlade  s príslušnými  ustanoveniami  zákona  č.  582/2004 Z.z.  o miestnych  daniach  a miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady  sa  uznieslo  na  tomto  dodatku   VZN.

Týmto dodatkom sa mení VZN nasledovne :

V článku 4 :

Miestny poplatok  za  komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady

  1. Obec stanovuje  sadzbu  poplatku  vo  výške  0,0767/osobu  a kalendárny  deň, t.j. 28 €/osobu a rok.

 

 

 

Záverečné ustanovenia

  1. Na tomto  dodatku  sa  obecné  zastupiteľstvo  uznieslo  dňa 02.12.2021 uznesením č. 64/2021
  2. Tento dodatok  nadobúda  platnosť  dňom  schválenia  a účinnosť  dňom 01.01.2022

 

Eva  Gáborová

starostka  obce