Dodatok  č. 1  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu

č. 2/2020

Obce  Dražkovce

  o sociálnych službách

Obec  Dražkovce  /ďalej  len  obec/  podľa  § 6  ods. 1 zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení neskorších  zmien  a doplnkov  a v súlade  s príslušnými  ustanoveniami  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov uznieslo  na  tomto  dodatku   VZN.

Týmto dodatkom sa mení VZN nasledovne :

V článku IV:

  • 2

Opatrovateľská služba

(1) Príspevok obce za hodinu poskytovania opatrovateľskej služby počas

        pracovných dní (v trvaní maximálne 8 hodín/deň) zabezpečovanú

        iným verejným alebo neverejným poskytovateľom je 4 €.

 

Záverečné ustanovenia

  1. Na tomto  dodatku  sa  obecné  zastupiteľstvo  uznieslo  dňa 02.09.2021
  2. Tento dodatok  nadobúda  platnosť  dňom  schválenia  a účinnosť  dňom 22.09.2021

                                                                                                                    Eva  Gáborová

                                                                                                                    starostka  obce