Obec Dražkovce ako správca dane z nehnuteľnosti vyzýva všetkých daňovníkov, aby v termíne do 31.1.2018 podali daňové priznanie / § 99a ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z./ v prípade, že u nich došlo v priebehu roka 2017 ku zmene v predmete dane / napr. kúpa alebo predaj nehnuteľnosti, nadobudnutie nehnuteľnosti dedením, darovanie nehnuteľnosti, zmena druhu alebo výmery pozemku, zmena účelu využitia stavby/.

V prípade, že si daňovník povinný podať daňové priznanie nesplní v zákonnej lehote t.j. do 31.1.2018 svoju povinnosť , správca dane mu vyrúbi v zmysle § 155 daňového poriadku pokutu.

Obec Dražkovce vyzýva všetkých občanov, aby v termíne do 31.1.2018 doložili všetky zmeny potrebné k vyrubeniu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.  Jedná sa o napr. potvrdenie o návšteve školy, nájomná zmluva, pracovná zmluva – kde je zrejmé, že občan sa nezdržuje v mieste svojho bydliska celý kalendárny rok.