Kategória: Oznamy

Oznamy

Výsledky komunálnych volieb 2018

Za starostu obce bola zvolená Eva Gáborová so 156 hlasmi.
Ostatní kandidáti:
Zdeno Šalaga, Ing. – 137 hlasov
Zuzana Kmeťová, Mgr. – 100 hlasov
Ľudmila Gardlíková – 61 hlasov
Miriam Leštinská – 57 hlasov
Zvolení poslanci:

Eduard Záborský, Ing., Smer – 308 hlasov
Róbert Krasnec, Ing., nezávislý kandidát – 280 hlasov
Marek Šimko, 27 r., nezávislý kandidát – 267 hlasov
Branislav Kolarovszki, Doc., MUDr., PhD., nezávislý kandidát – 232 hlasov
Ján Štefanides, nezávislý kandidát – 217 hlasov
Anna Smereková, Ing., nezávislá kandidátka – 197 hlasov
Jozef Sitár, 48 r., SZČO, nezávislý kandidát – 190 hlasov

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A
Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 27. septembra 2018 o 18,00hod. v zasadačke OcÚ.
Program:

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej  komisie
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dražkovce
Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2018
Prerokovanie a schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcela č. KN C 175/97 vo výmere 169 m2 žiadateľovi Ing. Jánovi Šalagovi
Žiadosť o zmenu územného plánu – preklasifikovanie parcely KN C 380/9 vo výmere 79490 m2 z ornej pôdy na parcelu vhodnú pre IBV – žiadateľ Ing. Ivan Haliena
Rôzne
Diskusia
Záver

Zájazd do Poľska (Jablonka)

Obecný úrad, Červený kríž, Klub žien,
organizujú zájazd do Poľska (Jablonka)
dňa 17. 10. 2018 (streda)
Odchod autobusu je spred KD o 06.00 hod.
Poplatok pre členov organizujúcich zložiek je 3,00 € a pre ostatných občanov je 4,00 €.
Prihlásiť sa môžete na OÚ Dražkovce.

Kandidáti pre voľby do obecného zastupiteľstva

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva
v Dražkovciach
Obec DRAŽKOVCE uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:
Volebný obvod č. 1

Jaroslav Dom, 53 r., technik, Slovenská národná strana
Zuzana Kmeťová, Mgr., 53 r., SZČO, nezávislá kandidátka
Branislav Kolarovszki, Doc., MUDr., PhD., 41 r., lekár, nezávislý kandidát
Róbert Krasnec, Ing., 35 r., konštruktér, nezávislý kandidát
Miriam Leštinská, 47 r., finančný poradca, nezávislá kandidátka
Marián Majer, 40 r., výsluhový dôchodca, Slovenská národná strana
Renáta Repáňová, Mgr., 49 r., referent v samospráve, nezávislá kandidátka
Jozef Sitár, 48 r., SZČO, nezávislý kandidát
Anna Smereková, Ing., 44 r., supervízor regionálneho predaja, nezávislá kandidátka
Marek Šimko, 27 r., programátor CNC, nezávislý kandidát
Ján Štefanides, 66 r., dôchodca, nezávislý kandidát
Vladimír Vacha, Ing., 57 r., štátny zamestnanec, Smer – sociálna demokracia
Eduard Záborský, Ing., 54 r., SZČO, Smer – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 7  poslancov.
Všetky informácie k voľbám nájdete tu.

Loading