Kategória: Oznamy

Oznamy

Nový veterinár

V prípade potreby ošetrenia vášho domáceho miláčika, využite služieb veterinárky, MVDr. Simony Salíniovej z obce Belá-Dulice.
Kontakt: 0915 461 762

Virtuálny cintorín

SPOLOČNOSŤ  3WSlovakia s.r.o.
v spolupráci  s  obecným úradom Dražkovce pripravila pre Vás virtualnycintorin.sk
Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína.
Naša obec má v tomto roku spracovaný projekt virtuálneho cintorína, ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Dražkovce, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Dražkovce. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou 3WSlovakia s.r.o.
Portál slúži nielen občanom obce Dražkovce, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu sú tiež informačné tabule ktoré budú inštalované priamo na cintoríne Dražkovce.
Tu nájdete virtuálny cintorín pre našu obec.
 
Novinka: virtuálna sviečka
Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.
Bližšie informácie  k zapáleniu sviečky nájdete na www.virtualnycintorin.sk kde si vyhľadáte obec Dražkovce a kliknutím na konkrétne hrobové miesto  sa dostanete priamo k zapáleniu virtuálnej sviečky.
Privítame, ak nám zašlete na email 3wslovakia@gmail.com, prípadne na tel. číslo 0903 210 053 postrehy a nápady na funkčnosť portálu. Určite sa budeme zaoberať každým Vašim podnetným názorom.

Zasadanie obecného zastupiteľstva

Pozvánka
Starostka obce Dražkovce
zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 20.júna 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostky.
 
Program:

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu
Návrhy a pripomienky občanov
Kontrola plnenia uznesení
Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2018
Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
Prerokovanie a schválenie dodatku č.1 k VZN o výške príspevku na   čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriadovateľskej   pôsobnosti obce Dražkovce
Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia č.3/2019
Prerokovanie a schválenie Programu odpadového hospodárstva obce
Prerokovanie a schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019
Prerokovanie a schválenie žiadosti Ing. Beáty Freudenberger o zmenu funkčného využitia parciel KN-C č. 384/5 a 385/3
Prerokovanie a schválenie žiadosti p. Jany Počilovej o zmenu funkčného využitia parciel KN-C č. 384/7, 384/8, 384/9, 385/4, 385/5, 384/6, 384/11
Rôzne
Záver

Zasadanie obecného zastupiteľstva

Pozvánka
Starostka obce Dražkovce
zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 2.mája 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostky.
Program:

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu
Návrhy a pripomienky občanov
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie a schválenie žiadostí o dotácie
Rozpočtové opatrenie č.2
Prerokovanie a schválenie prenájmu majetku obce  z dôvodu hodného       osobitného zreteľa – KN C parcely  č. 252/18 o výmere 160 m2 – žiadatelia Ing. Stahlová Stanislava a Havrilová   Katarína
Rôzne
Záver

Načítava