Kategória: Oznamy

Oznamy

Zverejnenie zámeru prenájmu

Zverejnenie  zámeru  prenájmu   nehnuteľného  majetku  obce  Dražkovce,
na  ktorý  sa  vzťahuje  prípad  hodný  osobitného  zreteľa
 
Obec  Dražkovce  na  základe  uznesenia  obecného  zastupiteľstva  č.  13/2022 zo  dňa  3.3.2022 v súlade s  §9a ods. 8 písm. e) a §9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku  obcí v znení  neskorších  predpisov  zverejňuje  zámer  prenajať  nehnuteľný  majetok  obce  a to
časť  priestorov  kultúrneho  domu – budovy č. súp. 45, zapísanej  na  LV č. 267 nachádzajúcej  sa  v k.ú. Dražkovce

priestorov nachádzajúcich  sa  na  prízemí  budovy vo výmere  32,23 m2 
parkovacieho miesta  – priestoru  na  parkovisku  pri  KD  vo  výmere 10,35 m2

na  dobu  neurčitú.
Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa  je  skutočnosť,  že  ide  o prenájom  priestorov  pre  Slovenskú poštu, a.s. , ktorá  vo  vyššie  uvedených  priestoroch  už  viac  ako  30 rokov  prevádzkuje  svoju  pobočku  a poskytuje  služby  obyvateľom  obce.
 
Zámer  prenajať  predmetné  nehnuteľnosti   zverejnený  

na úradnej  tabuli  obce  v dňoch    19.5. – 6.6.2022
na webovom sídle  obce  v dňoch   19.5. – 6.6.2022

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022

Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 1/2022
o zrušení VZN č. 1/2020  o určení výšky  finančných  prostriedkov určených  na  mzdy  a prevádzku  na  žiaka základnej  umeleckej  školy zriadenej  na  území  obce  Dražkovce
 
Obecné  zastupiteľstvo  obce   Dražkovce  /ďalej  len  obec/  podľa  čl. 68 Ústavy  Slovenskej  republiky  a  podľa  § 6  ods. 1 zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení neskorších  zmien  a doplnkov  vydáva  toto  VZN.
Čl. 1
Týmto  Všeobecne záväzným  nariadením  sa  ruší VZN č. 1/2020  o určení výšky  finančných  prostriedkov určených  na  mzdy  a prevádzku  na  žiaka základnej  umeleckej  školy zriadenej  na  území  obce  Dražkovce
 
Čl. 2

Obecné zastupiteľstvo obce  Dražkovce   sa  uznieslo  na  tomto  všeobecne záväznom nariadení      dňa 05.05.2022 uznesením  č.  17/2022
Toto všeobecne  záväzné  nariadenie  nadobúda  účinnosť  15-tym  dňom  jeho  zverejnenia  na  úradnej tabuli  obce Dražkovce.

 
 
 
Eva  Gáborová
starostka  obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra obce na  II. polrok  2022
 
Predkladá:
Ing. Janka  Jesenská – HK  Obce
 
Materiál  obsahuje:
A/ Dôvodovú  správu
B/ Návrh plánu kontrolnej  činnosti  hlavnej kontrolórky   obce  na  II. polrok  2022
 
A/ Dôvodová  správa
V zmysle  § 18f  ods. 1  písm.  b/  zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení v znení neskorších  predpisov  predkladá  hlavný kontrolór  obce obecnému  zastupiteľstvu   raz  za  šesť  mesiacov  návrh  plánu  kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr  15 dní  pred  prerokovaním  v zastupiteľstve  zverejnený  spôsobom v obci  obvyklým .
B/ V zmysle  § 18f  ods. 1 písm. b/  zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  hlavná  kontrolórka obce   predkladám  obecnému zastupiteľstvu  obce   Dražkovce  návrh  plánu  kontrolnej  činnosti  na  II. polrok   r. 2022:
 

Tematické kontroly

1.1. Kontrola  dodržiavania zákona  č. 245/2008 Z.z o výchove  a vzdelávaní vo vzťahu  k obsahu všeobecne záväzného  nariadenia č. 1/2018  v znení  dodatku   č. 1
1.2. Kontrola  dodržiavania  zákona  č.  583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a  VZN  o poskytovaní  dotácií   vo vzťahu  k dotáciám  poskytnutým  v roku  2021
1.3. Kontrola  dodržiavania ustanovení  § 223-228a  Zákonníka  práce – kontrola  dohôd  o prácach  vykonávaných  mimo  pracovného  pomeru. Kontrolované  obdobie – r. 2020-2021.

Stanoviská a iné  činnosti

2.1. Vypracovanie  odborného  stanoviska  k návrhu rozpočtu   obce  na  roky  2023- 2025
2.2. Vypracovanie  návrhu plánu  kontrolnej  činnosti  na  I. polrok roku   2023
2.3. Spolupráca  na  tvorbe / zmenách   VZN  a vnútorných predpisov  obce
2.4. Priebežné vzdelávanie – účasť  na  odborných  seminároch  a konferenciách  hlavných  kontrolórov
2.5. Účasť na  zasadnutiach  obecného  zastupiteľstva
Operatívne  do  plánu  kontrol  môžu  byť  zaradené  požiadavky  poslancov  OZ a starostu  obce   na  vykonanie  kontroly (v nadväznosti  na  § 18f ods. 1 písm. h).   Tieto  kontroly  budú  uprednostnené  a  na  základe  ich  rozsahu  budú  kontroly  zo  schváleného  plánu  kontrolnej  činnosti  presunuté  do  ďalšieho  obdobia.
 
V Turčianskom  Jasene , 13.5. 2022
 
Ing.  Janka  Jesenská, v.r.
hlavná   kontrolórka
 
Zverejnené  na  úradnej  tabuli  obce  dňa:   16.05.2022
Zvesené z úradnej  tabule  obce  dňa:            …………….2022

Zverejnenie zámeru prenájmu

Zverejnenie  zámeru  prenájmu   nehnuteľného  majetku  obce  Dražkovce,
na  ktorý  sa  vzťahuje  prípad  hodný  osobitného  zreteľa
 
Obec  Dražkovce  na  základe  uznesenia  obecného  zastupiteľstva  č. 18/2022  zo  dňa  5.5.2022  v súlade  s  § 9a ods. 8 písm. e) a §9a ods. 9 písm. c)  zákona  č. 138/1991 Zb.  o majetku  obcí v znení  neskorších  predpisov  zverejňuje  zámer  prenajať  nehnuteľný  majetok  obce  a to
časť  priestorov Materskej  školy – spálňa v celkovej  výmere  35 m2 , časť priestorov  Základnej  školy –počítačovej  učebne   vo  výmere  22,68  m2  a triedy  III. ročníka  vo  výmere 40,32 m2, časť  priestorov kultúrneho  domu – sála   v celkovej  výmere  254,74  m2 a knižnica  vo  výmere  17,02 m2 všetky  budovy  zapísané  na  LV č. 267  nachádzajúce  sa  v k.ú. Dražkovce  a to  na  dobu  určitú  od  1.9.2022  do  30.6.2023.
Povinnou  náležitosťou  nájomnej  zmluvy bude  rozvrh hodín platný  pre  obdobie, na ktoré sa táto zmluva uzatvára.
Výška  prenájmu  bude  predstavovať 8 EUR/1 vyučovaciu hodinu v zmysle   rozvrhu  platného  pre  vyučovanie  v priestoroch  Materskej školy  a Základnej  školy  a 10 EUR/1 vyučovaciu hodinu  v zmysle rozvrhu platného  pre  vyučovanie v priestoroch  Kultúrneho  domu.
Budúcim  nájomcom  bude  Súkromná  ZUŠ so sídlom  Dražkovce č. 154.
Dôvodom hodným osobitného  zreteľa  je  skutočnosť,  že  súkromná  ZUŠ  so sídlom  Dražkovce  č. 154 pôsobí  v obci  už  od  r. 2015  a predtým (od r. 2007) pôsobila  ako  pobočka Súkromnej  ZUŠ  Ars Akademy so sídlom  vo  Veľkých  Uherciach  a poskytuje  umelecké  vzdelanie  deťom navštevujúcim  materskú  a základnú  školu  v Dražkovciach.
Eva  Gáborová
starostka  obce
 
Zámer  prenajať  predmetné  nehnuteľnosti   zverejnený  

na úradnej  tabuli  obce  v dňoch    05.2022
na webovom sídle  obce  v dňoch   05.2022

Zasadnutie OZ

Pozvánka
Starostka obce Dražkovce
zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 5. mája 2022 o 18:00 hod. v zasadačke KD
 
Program:                                                                                                                            

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu
Návrhy a pripomienky občanov
Kontrola plnenia uznesení
Správa o výsledku kontroly plnenia  uznesení
Prerokovanie a schválenie VZN č. 1/2022 o zrušení VZN č. 1/2020 o určení výšky    

      finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej    
      umeleckej školy zriadenej na území obce Dražkovce

Vypovedanie nájomnej  zmluvy  Súkromnej  ZUŠ Dražkovce

       Prerokovanie  a schválenie  prenájmu  Súkromnej ZUŠ Dražkovce

Prerokovanie a schválenie prenájmu Slovenskej pošte
Žiadosť p. Jany Murzovej o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce

      na p.č. KN – E 133/1 (nová parcela KN-C 99/256) vo výmere 210m2

Diskusia
Záver

 
 
                                                                                                                  Eva Gáborová
                                                                                                                  starostka obce
 

Načítava