Kategória: Oznamy

Oznamy

Zasadnutie OZ

Pozvánka
Starostka obce Dražkovce
zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční
v utorok – 14. júla 2020 o 18:00 hod. v sále KD
 
Program:                                                                                                                            

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu
Návrhy a pripomienky občanov
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných    

      prostriedkov určených  na  mzdy  a prevádzku  na  žiaka súkromnej základnej    
      umeleckej  školy zriadenej  na  území  obce  Dražkovce

Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 2/2020 o sociálnych službách
Prerokovanie žiadosti p. Jána Jedináka o predaj parcely E 1-143 o výmere 624 m2
Prerokovanie a schválenie žiadostí o dotácie
Rôzne
Záver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Eva Gáborová

                                                                                                                                                                        starostka obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka
Starostka obce Dražkovce
zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 02. júla 2020 o 18:00 hod. v zasadačke OÚ
 
 
Program:                                                                                                                            

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu
Návrhy a pripomienky občanov
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných    

      prostriedkov určených  na  mzdy  a prevádzku  na  žiaka súkromnej základnej    
      umeleckej  školy zriadenej  na  území  obce  Dražkovce

Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 2/2020 o sociálnych službách
Prerokovanie žiadosti p. Jána Jedináka o predaj parcely E 1-143 o výmere 624 m2
Prerokovanie a schválenie žiadostí o dotácie
Rôzne
Záver

 
 
 
 
                                                                                                                 Eva Gáborová
                                                                                                                  starostka obce
 
 
 
 
 
                                                                                                                 

Výzva na triedenie odpadov

Vyzývame občanov, aby z dôvodu úspory objemu vyseparovaných odpadov vhadzovali do kontajnerov PET fľaše v stlačenom stave, nakoľko dochádza k rýchlemu naplneniu kontajnerov. Taktiež je potrebné stláčať aj tetrapaky a kovové obaly. Podobné je to aj s kontajnermi na papier, kde sú pohádzané celé krabice. Krabice treba zložiť, alebo porezať na menšie časti, aby sa tam zmestilo viac papiera. Takýmto spôsobom sa rýchlo naplnia kontajnery na separovaný odpad objemom, nie váhou čo má vplyv na cenu za vývoz odpadu. Z tohto dôvodu sme museli pristúpiť k zvýšeniu poplatku za vývoz komunálneho odpadu.Percento triedenia sa ráta podľa váhy, nie podľa objemu. Čím vyššie percento vytriedenia dosiahneme, tým máme nižšiu cenu za vývoz.
Často sa stáva, že v kontajneroch na bioodpad sú vhodené igelitové vrecia s trávou, alebo iným bioodpadom. Je potrebné odpad z vreca vysypať, nie ich tam hádzať celé.
Občania s trvalým pobytom v Dražkovciach majú možnosť vyviezť objemný odpad ( napr. sedačky, postele, polystyrén a pod.) na zberný dvor Brantner. Vyviezť možno 500kg objemného odpadu za rok na jednu domácnosť. Taktiež stavebný odpad je možné uskladniť na skládke, kde Vám bude odpad odvážený, a s vážnym lístkom treba potom prísť na obecný úrad, kde zaplatíte za tonu odpadu 18€.
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka
Starostka obce Dražkovce
zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 07. mája 2020 o 18:00 hod. v zasadačke OÚ
Program:                                                                                                                           
 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
 2. Schválenie programu
 3. Návrhy a pripomienky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa o kontrolnej  činnosti  za  II. polrok 2019
 6. Správa o kontrolnej  činnosti  za  rok 2019
 7. Prerokovanie a schválenie  zmluvy  o hlavnom kontrolórovi  viacerých  obcí
 8. Prerokovanie a schválenie Návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky 
     finančných  prostriedkov určených  na  mzdy  a prevádzku  na  žiaka základnej
     umeleckej  školy zriadenej  na  území  obce  Dražkovce
 9. Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2019
      Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Dražkovce za rok 2019
10. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2020
11. Rôzne
12. Záver
Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 23.marca 2020 sa pri zasadnutiach a schôdzach vylučuje prítomnosť verejnosti. Svoje návrhy a pripomienky môžete doručiť písomne, alebo elektronicky do 6.mája 2020.     
Email: eva.gaborova@obecdrazkovce.sk
Adr.: Obec Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Eva Gáborová
                                                                                                                                                                                                                                                                                  starostka obce

Načítava