Kategória: Oznamy

Oznamy

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Dražkovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Obec Dražkovce so sídlom Obecný úrad Dražkovce s.č. 45 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ a §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Dražkovciach č. 45/2020  zo dňa 3. 9. 2020 zverejňuje
zámer prenájmu svojho majetku, a to:
Pozemok parc. KN-E  č. 1-102  o výmere 589 m2, v k.ú. obce Dražkovce, zapísaný na LV č. 305, druh pozemku- trvalý trávny porast
žiadateľovi: Filipovi Čillovi, bytom Dražkovce 129
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
Jedná sa o nevyužívaný majetok obce. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce pri pozemkoch, ktoré žiadateľ využíva na poľnohospodárske účely. Na pozemku plánuje umiestniť prenosnú rozoberateľnú maštaľ bez základov.
 
 
 
V Dražkovciach 16.9.2020                                                 Eva Gáborová
starostka  obce
Zverejnené dňa 17.9.2020
 

Povinnosť nosiť rúška

Prečítajte si opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia v oblasti pandémie ochorenia Covid-19.
 

final_opatrenia_ruska_14_09

Výberové konanie

O B E C  DRAŽKOVCE
Obecný úrad
  Dražkovce 45
 
Obec Dražkovce v zmysle § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o školskej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy Dražkovce, Dražkovce 59,
 038 02 Dražkovce
 
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky
 

kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. ,
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3, ods. 5, zákona č. 596/2003 Z. ,
bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. ,
zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16, ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. ,
ovládanie štátneho jazyka podľa § 17, ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. ,
znalosť príslušnej legislatívy, riadiace, komunikačné a organizačné

 
Zoznam požadovaných dokladov
 

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
overené kópie dokladov o vzdelaní a prvej atestácii,
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
profesijný štruktúrovaný životopis,
návrh koncepcie rozvoja školy podľa § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. ,
čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15, ods. 1 zákona č. 38/2019 Z. ,
písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti.

 
Platové podmienky
 
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v obálke označenej „Výberové konanie Základná škola Dražkovce 59 – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 14.10. 2020 na adresu Obec Dražkovce, č. 45, 038 02 Dražkovce.
 
Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované  predpoklady, oznámi Rada školy.
 
Dražkovce, 16.9. 2020
 
Eva Gáborová, starostka obce

Nové opatrenia od 1.9.2020

Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám:

CESTOVANIE:

Zo zoznamu tzv. menej rizikových krajín sa vzhľadom na významné zhoršenie epidemiologickej situácie v ostatných dňoch od 1. septembra 2020 vyraďujú Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta. V zozname nateraz ostáva Grécko, vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu je však pravdepodobné, že sa jeho umiestnenie na zozname môže v krátkom čase prehodnocovať. Epidemiológovia odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania do tejto krajiny.
Odborné konzílium zároveň opäť vyšpecifikovalo rizikové regióny v tzv. menej rizikových krajinách, do ktorých rovnako odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania. V Českej republike ide o Prahu a kraj Vysočina; v Rakúsku je to Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko. V prípade Poľska ide o Pomoranské, Sliezske a Malopolské vojvodstvo, v Grécku sú najviac rizikové Notio Aigaio, Ionia Nisia a Kentriki Makedonia. V Spojenom kráľovstve sú to regióny Tayside a North West, v Írsku Mid-East a Mid-West. V Estónsku je to región Ida-Viru Maakond a v Dánsku Midtjylland.
Všetkým osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7:00 vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín (teda je riziková, tzv. „červená“) a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.
Iné pravidlá budú platiť pre osoby, ktoré od 1. septembra 2020 vstúpia na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. Deň domácej izolácie. V tomto prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu bez absolvovania testu. Sledované dáta totiž ukazujú, že veľká časť importovaných nákaz bola na Slovensko zavlečená práve z takýchto krajín.
Osoby, ktoré od 1. septembra 2020 budú prichádzať z Ukrajiny, sa budú musieť ešte pred prekročením hraníc so Slovenskom zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru pri prekračovaní hraníc. Bez tohto potvrdenia nebudú môcť vstúpiť na územie SR.
Osoby prichádzajúce z rizikových krajín, na ktoré sa podľa opatrenia bude vzťahovať povinnosť domácej izolácie, budú povinní kontrolovať aj zamestnávatelia. Ich zamestnanci, resp. SZČO, budú musieť preukázať splnenie povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí, napríklad negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní. Ak sa táto osoba nebude schopná týmto preukázať, prevádzkovateľ bude povinný to oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.

HROMADNÉ PODUJATIA/PREVÁDZKY:

Od 1. septembra bude možné organizovať hromadné podujatia v interiéri len do 500 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 1000 osôb v jednom okamihu, pričom nosenie rúšok bude naďalej povinné na hromadných podujatiach v interiéri aj v exteriéri.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí: „Limit do 1000 osôb bude platiť aj pre športové podujatia na veľkých štadiónoch. Rozhodujúci totiž nie je priestor, ale interakcie ľudí počas zápasu i po zápase. Toto obmedzenie bude vyžadované minimálne počas septembra.“
Na 1000 osôb v jednom okamihu sa obmedzí aj kapacita návštevníkov kúpalísk a akvaparkov.

RÚŠKA:
Rúška budú od  2. septembra 2020 povinné aj v školách, s výnimkou žiakov 1. stupňa v triedach.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Ak však deti rúško na tvári budú v triedach akceptovať, jeho nosenie výrazne odporúčame.“

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR budú môcť na základe epidemiologickej situácie v ich územnej pôsobnosti v prípade potreby vydať dodatočné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.“
 

Zasadnutie OZ

Pozvánka
Starostka obce Dražkovce
zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 3.septembra 2020 o 18:00 hod. v sále KD
 
Program:                                                                                                                            

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu
Návrhy a pripomienky občanov
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie a schválenie návrhu dodatku č.2 VZN č.1/2018 o výške príspevku na

     čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
     pôsobnosti obce Dražkovce

Prerokovanie a schválenie žiadosti p. Petra Diškanca o predĺženie nájomnej

      zmluvy na časť pozemku na parcele  KN C-168/1 vo výmere 300 m2

Prerokovanie žiadosti p. Jána Jedináka  p. Petra Chrena o predaj parcely

      KN E 1-143   o výmere 624 m2

Prerokovanie žiadosti p. Andreja Horvátha o dlhodobý prenájom  

      parcely KN- E  1- 143 o výmere 624 m2

Prerokovanie žiadosti p. Jozefa Repáňa s manželkou o dlhodobý

      prenájom  časti pozemku vo vlastníctve obce na parcele  č.  1/2

Správa o podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ Dražkovce za školský

       rok 2019/2020
11.Rôzne
12.Záver
                                                                                            Eva Gáborová
                                                                                           starostka obce

Načítava