Kategória: Oznamy

Oznamy

Elektroodpad a výkup papiera

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE, ŽE DŇA 29.04.2019 BUDE PRISTAVENÝ KONTAJNER NA ELEKTROODPAD.
ODVEZENÝ BUDE 30.04.2019
 
DŇA 30.04.2019 O 15.00 hod. BUDE PRI  OBECNOM ÚRADE PREBIEHAŤ VÝKUP PAPIERA A JEDLÝCH OLEJOV.

Výberové konanie na riaditeľa/-ky MŠ

Starosta OBCE DRAŽKOVCE
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie  riaditeľa/-ky MATERSKEJ ŠKOLY,
Dražkovce 154, 038 02 Dražkovce.
 
Kvalifikačné predpoklady:

odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy podľa § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
Osobitné predpoklady (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

morálna bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka,

 
Ďalšie kritériá a požiadavky:

predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy
znalosť platných právnych predpisov z oblasti školstva
znalosť práce s PC
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

 
Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:

žiadosť o zaradenie do výberového konania,
profesijný štruktúrovaný životopis,
overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie,
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
vypracovaný písomný návrh koncepcie rozvoja MŠ,
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov,
písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
Platové podmienky:
Platové náležitosti sú určené podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi posielajte poštou, alebo doručte osobne na Obecný úrad v Dražkovciach, v obálke s označením „Výberové konanie – MŠ Dražkovce – NEOTVÁRAŤ“ do 17. 05. 2019 (rozhodujúci je dátum doručenia na OÚ v Dražkovciach) na adresu:
Obec Dražkovce
Dražkovce 45
038 02 Dražkovce
Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle: 043/4131862.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
Eva Gáborová
Starosta obce Dražkovce

Vývoz bio odpadu

VÝVOZ  BIO  ODPADU  SA  BUDE  VYKONÁVAŤ  KAŽDÝ  PIATOK
Prvý vývoz sa uskutoční 5.4.2019

Pozvánka na zasadanie OÚ

Starostka obce Dražkovce
zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 4. apríla 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostky.
 
 
Program:

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu
Návrhy a pripomienky občanov
Kontrola plnenia uznesení
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II.polrok r.2018
Schválenie rozpočtového opatrenia č.1
Prerokovanie a schválenie spôsobu prevodu časti majetku obce KN C 338 s výmerou cca 160 m2 – žiadateľ Janík Martin
Opätovné prerokovanie a schválenie spôsobu prevodu majetku obce KN C 252/18 o výmere 160 m2 – žiadatelia Ing. Stahlová Stanislava a Havrilová Katarína
Schválenie VZN č.1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ zriadenej na území obce Dražkovce
Rôzne
Záver

Loading