Kategória: Oznamy

Oznamy

Predloženie rozpočtových požiadaviek

Výzva  na  vypracovanie  a predloženie  rozpočtových  požiadaviek
 
 
Obec  Dražkovce v zastúpení  starostky  obce  Evy Gáborovej   týmto  zverejňuje  výzvu  na  vypracovanie  a predloženie  rozpočtových   požiadaviek  pre  tvorbu  rozpočtu  na  rok  2022
Rozpočtové  požiadavky  je potrebné  doručiť  v písomnej  podobe  na  Obecný  úrad  Dražkovce   alebo  na  email:  eva.gaborova@obecdrazkovce.sk  do  28.10.2021
Rozpočtové požiadavky  musia  spĺňať   ustanovenie  zákona  č.523/2004  Z.z. o rozpočtových   pravidlách  verejnej  správy  v z.n.p.  a ustanovenia  zákona  č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy v z.n.p.
 
V Dražkovciach  13.10.2021                                                                 Eva Gáborová
starostka  obce

Dodatok č.1 k VZN č.2/2020 o sociálnych službách

Dodatok  č. 1  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu
č. 2/2020
Obce  Dražkovce
  o sociálnych službách
Obec  Dražkovce  /ďalej  len  obec/  podľa  § 6  ods. 1 zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení  v znení neskorších  zmien  a doplnkov  a v súlade  s príslušnými  ustanoveniami  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov uznieslo  na  tomto  dodatku   VZN.
Týmto dodatkom sa mení VZN nasledovne :
V článku IV:

2

Opatrovateľská služba

(1) Príspevok obce za hodinu poskytovania opatrovateľskej služby počas
        pracovných dní (v trvaní maximálne 8 hodín/deň) zabezpečovanú
        iným verejným alebo neverejným poskytovateľom je 4 €.
 
Záverečné ustanovenia

Na tomto  dodatku  sa  obecné  zastupiteľstvo  uznieslo  dňa 02.09.2021
Tento dodatok  nadobúda  platnosť  dňom  schválenia  a účinnosť  dňom 22.09.2021

                                                                                                                    Eva  Gáborová
                                                                                                                    starostka  obce
 

Zasadnutie OZ

Pozvánka
Starostka obce Dražkovce
zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 2. septembra 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD
 
Program:                                                                                                                            

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Schválenie programu
Návrhy a pripomienky občanov
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie a schválenie dodatku č.1 k VZN č.2/2020 o sociálnych službách
Prerokovanie žiadosti WOOD-House, s.r.o. o nájom nehnuteľného majetku  obce Dražkovce- parciel registra KN-C č. 336, 337, 382/7, 382/165,                          382/180, 382/192, 382/193, 382/194, 382/264, 382/337, 382/338, 382/443

Prerokovanie a schválenie žiadostí o dotáciu z rozpočtu obce
Diskusia
Záver

                                                                                                                  Eva Gáborová
                                                                                                                  starostka obce
 
 

Prenájom nehnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku
obce Dražkovce
na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

 
Obec  Dražkovce  na základe žiadosti  spoločnosti  WOOD-HOUSE, s.r.o. zverejňuje zámer prenajať  obecný nehnuteľný majetok  a to:

parc. reg. KN-C č.  336, 337, 382/7, 382/165, 382/180, 382,192, 382/193, 382/194, 382/264, 382/337, 382/338, 382/443 – zastavané  plochy  a nádvoria, ostatné plochy,  nachádzajúce  sa  v k.ú. Dražkovce, zapísané  na   LV č. 267
z dôvodu  hodného   osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Prenajímateľom   predmetných  nehnuteľnosti bude spoločnosť  WOOD-HOUSE, s.r.o. so sídlom ul. 1. Mája 913/2, 038 01 Turčianske  Teplice za  účelom  vybudovania  rozšírenia  verejného  vodovodu.
 
 
 
Zámer predať predmetnú nehnuteľnosť  zverejnený:
– na úradnej tabuli obce Dražkovce      od 15.08.2021  do  …………………………….
 
 

Načítava