Kategória: Oznamy

Oznamy

Prevádzka OÚ počas sviatkov

Obecný úrad Dražkovce bude v čase od 23.12.2019 do 6.1.2020 zatvorený.
V súrnych prípadoch volať na tel.číslo: 0903 404 981

Vianočné prianie

Milí Dražkovčania !
Všade, kde sa pohneme, cítime atmosféru vianočných sviatkov, sviatkov pokoja a lásky.
Nech sú Vaše Vianoce naplnené čarovnou vôňou, pokojom a pohodou v kruhu ľudí, ktorí Vás milujú.
Nech vo Vašej rodine panuje len zdravie, šťastie a dobrá nálada. A nech Vám Nový rok 2020 prinesie úspechy v osobnom aj pracovnom živote.
Zo srdca prajú
starostka Eva Gáborová, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obecného úradu Dražkovce

Zasadanie obecného zastupiteľstva

                                                             Pozvánka
                                            Starostka obce Dražkovce
zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
                                         zasadnutie obecného zastupiteľstva,
                                                     ktoré sa uskutoční
                  vo štvrtok – 12. decembra 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostky
 
Program:                                                                                                 

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu
Návrhy a pripomienky občanov
Kontrola plnenia uznesení
Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022

          5.1. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
          5.2. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2020
          5.3. Vzatie na vedomie návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2022

Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 VZN o miestnych daniach       

          a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prerokovanie a schválenie Zmluvy o hlavnom  kontrolórovi  viacerých  obcí

          na úseku výkonu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
Prerokovanie a schválenie zmeny „ Zásad odmeňovania poslancov “
Rozpočtové opatrenia č.4 a č.5
Rôzne
Záver

 
                                                                                                                  Eva Gáborová
                                                                                                           starostka obce

Vianočné stíšenie

Obecný úrad v Dražkovciach Vás srdečne pozýva na „Vianočné stíšenie“
a stretnutie s občanmi obce, ktoré sa bude konať 20.12.2019.

Program  vianočného stíšenia:

15.00 hod. Ekumenické služby božie v sále KD
16.00 hod. Stretnutie občanov pred KD s občerstvením a vianočným punčom
                – vystúpenie Heligonkárov Majerčíkovcov
                – vystúpenie detí MŠ, ZŠ a Základnej umeleckej školy
                   – na počúvanie bude hrať hudobná skupina Dada
 

Načítava