Kategória: Oznamy

Oznamy

Zasadnutie OcZ Dražkovce

 
Pozvánka
Starostka obce Dražkovce
zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 15. júla 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD
 
Program:                                                                                                                            

Otvorenie
Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

3. Schválenie programu
4. Návrhy a pripomienky občanov
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Voľba hlavného kontrolóra obce
7. Žiadosť p. Michalka Martina a p. Michalkovej Silvie o súhlas so zriadením
         vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky na parcelách vo vlastníctve
        obce č. KN C – 382/5 a 382/178 vedených na LV č. 267

Prerokovanie žiadosti p. Jany Murzovej o odkúpenie časti pozemku vo

          vlastníctve obce, parcela č. KN E – 133/1 vedenej na LV č. 673

Diskusia
Záver

                                                                                                                  Eva Gáborová
                                                                                                                  starostka obce
V Dražkovciach, 09.07.2021

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ

OBEC DRAŽKOVCE
Obecný úrad
Dražkovce 45, 038 02

Obec Dražkovce v zmysle § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.Z. o školskej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy Dražkovce, Dražkovce 59,
038 02 Dražkovce
 
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky
–  kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
– prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z.z.,
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,
– bezúhonnosť podľa § 15, ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.,
– zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16, ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z.,
– ovládanie štátneho jazyka podľa § 17, ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z.,
– znalosť príslušnej legislatívy, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.
Zoznam požadovaných dokladov
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– overené kópie dokladov o vzdelaní a prvej atestácii,
– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– návrh koncepcie rozvoja školy podľa § 4, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.,
– čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15, ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.,
– písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti.
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády č. 338/2019 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v obálke označenej „ Výberové konanie ZŠ Dražkovce 59 – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 25.06.2021 na adresu: Obec Dražkovce, Dražkovce 45, 038 02
Termín a miesto konania výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi Rada školy.
 
Dražkovce, 10.6.2021
 
Eva Gáborová, starostka obce
___________________________________________________________________________

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA

VYHLÁSENIE   VOĽBY   HLAVNÉHO   KONTROLÓRA
OBCE   DRAŽKOVCE
 
Obecné zastupiteľstvo obce Dražkovce  v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a uznesenia obecného zastupiteľstva  obce  Dražkovce  č. 23/2021 zo dňa  3.6.2021  vyhlasuje  voľbu  hlavného  kontrolóra  obce  s úväzkom  20 % .
 
Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce DRAŽKOVCE  –  15.7.2021
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať – ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie
ďalšie podmienky
– znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
– práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel)
– flexibilnosť
– zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť
Náležitosti písomnej prihlášky:
a/ meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón)
b/ štruktúrovaný profesijný životopis
c/ úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d/ údaje , potrebné na vyžiadanie výpisu  z registra  trestov /§ 10 ods. 4 písm.   e/ zákona  č.  330/2007  z.  o registri  trestov  a o zmene  a doplnení niektorých  zákonov v znení zákona  č.  91/2016 Z.z.

e/ informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
f/ súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 
Termín odovzdania písomnej prihlášky:
Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi v súlade s  §18a ods.2 zákona o obecnom zriadení najneskôr  14 dní pred dňom voľby v zalepenej obálke na adresu:  Obec Dražkovce, 038 02 Dražkovce  č. 45
Zalepenú obálku označiť  textom : „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“
Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra

Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra

–  tajným  hlasovaním

Uchádzač, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Dražkovce. Komisia v zložení – Ing. Eduard Záborský, Ing. Anna Smereková, Ing. Róbert Krasnec, Jaroslav Dom otvorí obálky, posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.  Uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky bude Obecným úradom v Dražkovciach zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 4 dni pred konaním voľby.
Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva  obce Dražkovce v časovom rozsahu maximálne 5 minút, kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.
Po prezentácii všetkých kandidátov pristúpia poslanci k tajnému hlasovaniu. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tom istom zasadnutí  obecného  zastupiteľstva   vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa následne  rozhoduje žrebom.

 
V Dražkovciach,  dňa  04.06.2021
Eva  Gáborová  – starostka  obce

Zasadnutie OZ

Pozvánka
Starostka obce Dražkovce
zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 03. júna 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD
 
 
Program:                                                                                                                            

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu
Návrhy a pripomienky občanov
Kontrola plnenia uznesení
Voľba hlavného kontrolóra obce
Odborné stanovisko HK k Záverečnému účtu obce za rok 2020

       Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Dražkovce za rok 2020 

Správa o výsledkoch kontroly HK za l. polrok r. 2021
Plán činnosti HK na ll. polrok r. 2021
Rôzne
Záver

 
 
                                                                                                                  Eva Gáborová
                                                                                                                  starostka obce
 
 
V Dražkovciach, 25.05.2021

TESTOVANIE

Milí spoluobčania, 12 týždňov sme tu boli pre vás. Mnohí z vás už certifikát nepotrebujú, mnohí ste už zaočkovaní. Preto s testovaním v Dražkovciach končíme. Ďakujeme všetkým, ktorí boli nápomocní pri organizovaní testovania, pretože bez nich všetkých by sa toto nezvládlo. Dúfame, že aspoň takto sme vám trochu pomohli.

Načítava