Aktuality a oznamy

Voľby do orgánov obcí a krajov

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.   [pdf-embedder url="https://www.obecdrazkovce.sk/wp-content/uploads/WEB_Volby_do_organov_samospravy_obci_a_volby_do_organov_samospravnych_krajov.pdf" title="Zber odpadov za rok...

Deň obce

Deň obce

Deň obce Obec Dražkovce Vás všetkých srdečne pozýva na deň obce, ktorý sa uskutoční v športovom areáli v Dražkovciach dňa 9.7.2022 so začiatkom o 16:00 hod. Program: - Vystúpenie detí zo ZŠ a ZUŠky Dražkovce - o 18:00 koncert Jadranky - od 20:00 tanečná zábava, hrá...

Jánska vatra

OBEC DRAŽKOVCE A DHZ DRAŽKOVCE Vás srdečne pozývajú na pálenie Jánskej vatry v sobotu 25.6.2022 o 21:20 na Dieli. O pitný režim a zábavu bude postarané.

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Dražkovce na ktorý sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa   Obec  Dražkovce  na základe žiadosti  Jany Murzovej zverejňuje zámer predať  obecný nehnuteľný majetok  a to:   Parcelu KN-C č. 99/256, druh...

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 9. júna 2022 o 18:00 hod. v zasadačke KD  ...

Deň detí

Deň detí

Obec Dražkovce Pozýva všetky deti od 1 do 14 rokov osláviť Deň detí v sobotu 4.6.2022 od 9:00 do športového areálu v Dražkovciach   - športové disciplíny pre každého - odmena za absolvovanie disciplín - občerstvenie

Zverejnenie zámeru prenájmu

Zverejnenie  zámeru  prenájmu   nehnuteľného  majetku  obce  Dražkovce, na  ktorý  sa  vzťahuje  prípad  hodný  osobitného  zreteľa   Obec  Dražkovce  na  základe  uznesenia  obecného  zastupiteľstva  č.  13/2022 zo  dňa  3.3.2022 v súlade s  §9a ods. 8 písm. e) a §9a...

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022

Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 1/2022 o zrušení VZN č. 1/2020  o určení výšky  finančných  prostriedkov určených  na  mzdy  a prevádzku  na  žiaka základnej  umeleckej  školy zriadenej  na  území  obce  Dražkovce   Obecné  zastupiteľstvo  obce   Dražkovce  /ďalej ...

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra obce na  II. polrok  2022   Predkladá: Ing. Janka  Jesenská – HK  Obce   Materiál  obsahuje: A/ Dôvodovú  správu B/ Návrh plánu kontrolnej  činnosti  hlavnej kontrolórky   obce  na  II. polrok  2022  ...

Zverejnenie zámeru prenájmu

Zverejnenie  zámeru  prenájmu   nehnuteľného  majetku  obce  Dražkovce, na  ktorý  sa  vzťahuje  prípad  hodný  osobitného  zreteľa   Obec  Dražkovce  na  základe  uznesenia  obecného  zastupiteľstva  č. 18/2022  zo  dňa  5.5.2022  v súlade  s  § 9a ods. 8 písm. e) a...

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 5. mája 2022 o 18:00 hod. v zasadačke KD  ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dňa 19.04.2022 v čase od 7:30 do 16:30 bude v celej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Je možné, že niektoré odberné miesta ostanú v prevádzke. Bližšie informácie na stránke :...

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 151n a nasl. zákona č40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) Povinný z vecného bremena: Obec Dražkovce zastúpená starostkou obce Evou Gáborovou so sídlom...

Dodatok k zmluve

DODATOK  č. 1 ku  Kúpnej  zmluve  uzatvorenej  v zmysle  § 588 a nasl.  Občianskeho  zákonníka  v znení  platných  predpisov  zo  dňa  20.9.2021 Predávajúci: Obec  Dražkovce Zastúpená  starostkou  obce  Evou  Gáborovou Sídlo : Obecný úrad Dražkovce, Dražkovce  č. 45,...

VZN č.1/2022 o zrušení VZN č.1/2020

Všeobecne  záväzné  nariadenie č. 1/2022 o zrušení VZN č. 1/2020  o určení výšky  finančných  prostriedkov určených  na  mzdy  a prevádzku  na  žiaka základnej  umeleckej  školy zriadenej  na  území  obce  Dražkovce     Návrh  tohto VZN zverejnený  na ...

Zverejnenie zámeru prenájmu

Zverejnenie  zámeru  prenájmu   nehnuteľného  majetku  obce  Dražkovce, na  ktorý  sa  vzťahuje  prípad  hodný  osobitného  zreteľa   Obec  Dražkovce  na  základe  uznesenia  obecného  zastupiteľstva  č.  13/2022 zo  dňa  3.3.2022   v súlade  s    §  9a ods. 8 písm....

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 3. marca 2022 o 18:00 hod. v zasadačke KD  ...

Zmena otváracích hodín na pošte Dražkovce

Zmena otváracích hodín na pošte Dražkovce

Od 1.3.2022 sa menia úradné hodiny pre verejnosť na pošte Dražkovce nasledovne: Pondelok, streda:    8:00 - 12:30, 13:00 - 17:00 Utorok, štvrtok:       8:00 - 12:15 Piatok:                        8:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 Sobota, nedeľa-...

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 3.februára 2022 o 18:00 hod. v zasadačke KD   Program:...

Systém Munipolis

Systém Munipolis

Vážení spoluobčania, spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS,...

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 2.decembra 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD  ...

Úradné hodiny na OÚ

OZNAM Obecný úrad bude od 22.12.2021 do 3.1.2022 ZATVORENÝ V súrnych prípadoch volajte na t.č.: 0903/404 981

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh  plánu kontrolnej  činnosti  hlavnej kontrolórky obce na I. polrok  2022   Predkladá:         Ing. Janka  Jesenská – HK  Obce   Dôvodová  správa   V zmysle  § 18f  ods. 1  písm.  b/  zákona  č.  369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení v znení neskorších ...

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ

Pozvánka Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 4.novembra 2021 o 18:00 hod. v zasadačke KD  ...