Zverejnenie  zámeru  prenájmu   nehnuteľného  majetku  obce  Dražkovce,

na  ktorý  sa  vzťahuje  prípad  hodný  osobitného  zreteľa

 

Obec  Dražkovce  na  základe  uznesenia  obecného  zastupiteľstva  č.  13/2022 zo  dňa  3.3.2022 v súlade s  §9a ods. 8 písm. e) a §9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku  obcí v znení  neskorších  predpisov  zverejňuje  zámer  prenajať  nehnuteľný  majetok  obce  a to

časť  priestorov  kultúrneho  domu – budovy č. súp. 45, zapísanej  na  LV č. 267 nachádzajúcej  sa  v k.ú. Dražkovce

  • priestorov nachádzajúcich  sa  na  prízemí  budovy vo výmere  32,23 m
  • parkovacieho miesta  – priestoru  na  parkovisku  pri  KD  vo  výmere 10,35 m2

na  dobu  neurčitú.

Dôvodom  hodným  osobitného  zreteľa  je  skutočnosť,  že  ide  o prenájom  priestorov  pre  Slovenskú poštu, a.s. , ktorá  vo  vyššie  uvedených  priestoroch  už  viac  ako  30 rokov  prevádzkuje  svoju  pobočku  a poskytuje  služby  obyvateľom  obce.

 

Zámer  prenajať  predmetné  nehnuteľnosti   zverejnený  

  • na úradnej  tabuli  obce  v dňoch    19.5. – 6.6.2022
  • na webovom sídle  obce  v dňoch   19.5. – 6.6.2022