Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 16. augusta 2018 o 18,00 hod. v zasadačke OcÚ.

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa,  overovateľov, voľba návrhovej  komisie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola plnenia  uznesení
  4. Schválenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
  5. Prejednanie parkovania v obci
  6. Príprava športového dňa obce
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver