P O Z V Á N K A

Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

v utorok – 26. júna 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.

Program:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa,  overovateľov, voľba návrhovej  komisie
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola plnenia  uznesení
 4. Prerokovanie a schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – KN C 168/3, žiadateľ TURVOD a.s. Martin
 5. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2018-06
 6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu
 7. Prerokovanie a schválenie Rozpočtového opatrenia č. 3
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018
 9. Určenie počtu poslancov a schválenie úväzku starostu obce na funkčné obdobie 2018 – 2022
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver