P O Z V Á N K A

Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 31. mája 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Zmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí
  5. Prerokovanie žiadostí CVČ o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Dražkovce na rok 2018
  6. Rôzne
  7. Záver