P O Z V Á N K A

Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční v utorok – 27. marca 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Schválenie prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na p.č. KN C 335/111, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 172 m2, zapísanej na LV č. 267 v prospech manželov Marčičiakovcov
  5. Schválenie prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na p.č. KN C 455, trvalé trávne porasty vo výmere 100 m2, zapísanej na LV č. 267 v prospech manželov Segečovcov
  6. Schválenie otváracích hodín na pobočku Poctivý Dražkovský výčap, Dražkovce 30 , 038 02 Dražkovce
  7. Schválenie prevádzkovania stávkovej kancelárie umiestnenej na pobočke – Poctivý Dražkovský výčap, Dražkovce 30, 038 02 Dražkovce
  8. Rôzne
  9. Záver