Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zasadnutie obecného zastupiteľstva

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok – 27. Apríla 2017

o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.

 

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa,  overovateľov, voľba návrhovej  komisie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola plnenia  uznesení
  4. Informácie o akciách
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver