Komunálny odpad občania ukladajú do zberných nádob, ktoré majú umiestnené pred rodinnými a bytovými domami. Zberné nádoby sa vyprázdňujú každý párny piatok. Občania, ktorí majú záujem o vyprázdnenie smetnej nádoby túto vyložia pred bráničku rodinného domu.

Obec Dražkovce pristúpila k separovanému zberu nasledovných zložiek komunálneho odpadu papier a lepenka, sklo, kovové obaly a plasty. Tieto zložky komunálneho odpadu sú povinní držitelia komunálneho odpadu vytrieďovať a donáškovým spôsobom ich umiestňovať do špeciálnych zberných nádob, ktoré sú vo vlastníctve obce umiestnené na verejných priestranstvách. Zberné nádoby so separovaným odpadom sa vyprázdňujú podľa potreby. Papier a biela technika sa vyváža 2x do roka a termíny zberu budú vyhlásené miestnym rozhlasom a uverejnené na internetovej stránke obce.

Harmonogram vývozu BIO odpadu:

BIO odpad sa bude vyvážať každý týždeň v piatok a prvý vývoz BIO odpadu bude realizovaný 06.04.2018

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU:

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2018.