Čo potrebujeme

  • doručiť vyplnenú žiadosť spolu s prílohami

Súvisiace predpisy

  • stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
  • vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  • vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

Poplatky

  • správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti v pokladni OÚ Dražkovce pri podaní žiadosti (hodnota správneho poplatku závisí od druhu podania podľa zákona o správnych poplatkoch)

Upozornenie

  • v prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie

Oznámenie rozhodnutia

  • rozhodnutie o podanom návrhu sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Lehota na vybavenie

  • v jednoduchých prípadoch 30 dní
  • v zložitejších prípadoch 60 dní

Opravný prostriedok

  • môže sa podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia na obec Dražkovce, OÚ Dražkovce

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením