Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 30. novembra 2017 o 18,00 hod. v zasadačke OcÚ.

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Prerokovanie a schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
    komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  5. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na r. 2018 – 2020. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu.
  6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018
  7. Rôzne
  8. Záver