Kategória: Oznamy

Oznamy

Maľovanie obecného úradu

Obecný úrad oznamuje, že v dňoch od 23.11.2018 do 27.11.2018 bude zatvorený pretože bude prebiehať maľovanie interiéru.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A 
Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 20. novembra 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.
 
Program:

Otvorenie, určenie zapisovateľa,  overovateľov, voľba návrhovej  komisie
Schválenie programu
Kontrola plnenia  uznesení
Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2018, na vedomie rozpočtové opatrenie 4/2018
Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
Prerokovanie a schválenie spôsobu prevodu majetku obce KN C  175/97 o výmere 169 m2 – žiadateľ Mgr. Jana Šalagová
Prerokovanie a schválenie spôsobu prevodu majetku obce KN C 252/18 o výmere 160 m2 – žiadatelia Ing. Stahlová Stanislava a Havrilová Katarína
Prerokovanie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy – Diškanec Peter
Rôzne
Diskusia
Záver 

Výsledky komunálnych volieb 2018

Za starostu obce bola zvolená Eva Gáborová so 156 hlasmi.
Ostatní kandidáti:
Zdeno Šalaga, Ing. – 137 hlasov
Zuzana Kmeťová, Mgr. – 100 hlasov
Ľudmila Gardlíková – 61 hlasov
Miriam Leštinská – 57 hlasov
Zvolení poslanci:

Eduard Záborský, Ing., Smer – 308 hlasov
Róbert Krasnec, Ing., nezávislý kandidát – 280 hlasov
Marek Šimko, nezávislý kandidát – 267 hlasov
Branislav Kolarovszki, Doc., MUDr., PhD., nezávislý kandidát – 232 hlasov
Ján Štefanides, nezávislý kandidát – 217 hlasov
Anna Smereková, Ing., nezávislá kandidátka – 197 hlasov
Jozef Sitár, nezávislý kandidát – 190 hlasov

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A
Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 27. septembra 2018 o 18,00hod. v zasadačke OcÚ.
Program:

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej  komisie
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie a schválenie návrhu VZN č. 1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dražkovce
Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrolnej činnosti za I. polrok 2018
Prerokovanie a schválenie prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcela č. KN C 175/97 vo výmere 169 m2 žiadateľovi Ing. Jánovi Šalagovi
Žiadosť o zmenu územného plánu – preklasifikovanie parcely KN C 380/9 vo výmere 79490 m2 z ornej pôdy na parcelu vhodnú pre IBV – žiadateľ Ing. Ivan Haliena
Rôzne
Diskusia
Záver

Loading