Kategória: Oznamy

Oznamy

Informácia o zjazdnosti cesty v úseku pod hradom Strečno

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Janka Kráľa 4, 010 04 Žilina 
 
Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno    
Po odvolaní mimoriadnej situácie v obci Strečno bude dňa 29. 07. 2017 od 12:00 hod.
p r e j a z d n á  cesta  I/18 v Strečnianskej úžine.
Keďže naďalej budú pokračovať sanačné práce na skalnom brale podľa pôvodného projektu „Sanácia skalného brala“ bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne:
– obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť
30 km/hod –  s termínom do odvolania.
Pri prejazde týmto úsekom cesty odporúčame rešpektovať obmedzenie rýchlosti
na 30 km/hod. v súvislosti so zúženým profilom jazdných pruhov s cieľom dodržiavania bezpečnosti v cestnej premávke.
                                                                                          PhDr. Michal Lavrík v. r.
prednosta
Vypracoval:
Ing. Jaroslav Gír
mobil: 0905 737 112
e-mail: jaroslav.gir@minv.sk

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 27. Apríla 2017
o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.
 
Program:

Otvorenie, určenie zapisovateľa,  overovateľov, voľba návrhovej  komisie
Schválenie programu
Kontrola plnenia  uznesení
Informácie o akciách
Rôzne
Diskusia
Záver

Záverečné stanovisko IDS ŽSK

Na stiahnutie:

ukončenie procesu strategického posudzovania pre dokument IDS v ŽSK:

záverečné stanovisko
list pre obce a scan podpisov

Vývoz KO v roku 2017

Vývoz KO v roku 2017 sa bude uskutočňovať nasledovne:

13. január 2017
27. január 2017
10. február 2017
24. február 2017
10. marec 2017
24. marec 2017
07. apríl 2017
21. apríl 2017
05. máj 2017
19. máj 2017
02. jún 2017
16. jún 2017
30. jún 2017
14. júl 2017
28. júl 2017
11. august 2017
25. august 2017
08. september 2017
22. september 2017
06. október 2017
20. október 2017
03. november 2017
17. november 2017
01. december 2017
15. december 2017
30. december 2017

Vrecový vývoz plastov v roku 2017

Vrecový vývoz plastov v roku 2017 sa bude uskutočňovať nasledovne :

05. január 2017
02. február 2017
02. marec 2017
30. marec 2017
27. apríl 2017
25. máj 2017
22. jún 2017
20. júl 2017
17. august 2017
14.september 2017
12. október 2017
09.november 2017
07. december 2017

Loading