Kategória: Oznamy

Oznamy

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A
Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 31. mája 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.
Program:

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Zmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí
Prerokovanie žiadostí CVČ o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Dražkovce na rok 2018
Rôzne
Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A
Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční v utorok – 27. marca 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.
Program:

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Schválenie prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na p.č. KN C 335/111, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 172 m2, zapísanej na LV č. 267 v prospech manželov Marčičiakovcov
Schválenie prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na p.č. KN C 455, trvalé trávne porasty vo výmere 100 m2, zapísanej na LV č. 267 v prospech manželov Segečovcov
Schválenie otváracích hodín na pobočku Poctivý Dražkovský výčap, Dražkovce 30 , 038 02 Dražkovce
Schválenie prevádzkovania stávkovej kancelárie umiestnenej na pobočke – Poctivý Dražkovský výčap, Dražkovce 30, 038 02 Dražkovce
Rôzne
Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa uskutoční v utorok – 27. marca 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.
 
Program:

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej  komisie
Schválenie programu
Kontrola plnenia  uznesení
Schválenie predajnej ceny na p.č. KN C 335/111, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 172 m2, zapísanej na LV č. 267 v prospech manželov Marčičiakovcov
Schválenie predajnej ceny na p.č. KN C 455, trvalé trávne porasty vo výmere 100 m2, zapísanej na LV č. 267 v prospech manželov Segečovcov
Schválenie otváracích hodín na pobočku Poctivý Dražkovský výčap, Dražkovce 30, 038 02 Dražkovce
Schválenie prevádzkovania stávkovej kancelárie umiestnenej na pobočke – Poctivý Dražkovský výčap, Dražkovce 30, 038 02 Dražkovce
Rôzne
Záver

Výročná schôdza Červeného kríža

Prosíme všetkých darcov krvi ktorí darovali krv v roku 2017 nech sa nahlásia na Obecnom úrade.

Miestny spolok
Červeného kríža Dražkovce
Vás srdečne pozýva na
Výročnú členskú schôdzu a posedenie s darcami krvi
dňa 22. 3. 2018 o 17. 00 hod.
v sále Kultúrneho domu.

Prosíme všetkých darcov krvi ktorí darovali krv v roku 2017 nech sa nahlásia na Obecnom úrade.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A
Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 22. februára 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.
Program:

Otvorenie, určenie zapisovateľa,  overovateľov, voľba návrhovej  komisie
Schválenie programu
Kontrola plnenia  uznesení
Prerokovanie žiadostí o kúpu pozemkov
Prerokovanie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy – Peter Diškanec
Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2017
Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
Rôzne
Záver

Loading