Kategória: Oznamy

Oznamy

Oznámenie o delegovaní člena do volebnej komisie

E- MAILOVÁ adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: oudrazkovce@stonline.sk
E- MAILOVÁ adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: oudrazkovce@stonline.sk

Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Obec Dražkovce oznamuje v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení že dňa
21. decembra 2018, t.j. v piatok o 16.00 hod.
bude slávnostné zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Dražkovce v sále Kultúrneho domu.
 
Návrh programu:

Slávnostné otvorenie
Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Dražkovce vo volebnom období 2018 – 2022
Slávnostný príhovor súčasnej starostky obce p. Vierky Šalagovej
Zloženie sľubu novozvolenej starostky
Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva
Príhovor starostky obce p. Gáborovej Evky
Záver

Maľovanie obecného úradu

Obecný úrad oznamuje, že v dňoch od 23.11.2018 do 27.11.2018 bude zatvorený pretože bude prebiehať maľovanie interiéru.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A 
Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 20. novembra 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.
 
Program:

Otvorenie, určenie zapisovateľa,  overovateľov, voľba návrhovej  komisie
Schválenie programu
Kontrola plnenia  uznesení
Prerokovanie a schválenie rozpočtového opatrenia č. 5/2018, na vedomie rozpočtové opatrenie 4/2018
Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
Prerokovanie a schválenie spôsobu prevodu majetku obce KN C  175/97 o výmere 169 m2 – žiadateľ Mgr. Jana Šalagová
Prerokovanie a schválenie spôsobu prevodu majetku obce KN C 252/18 o výmere 160 m2 – žiadatelia Ing. Stahlová Stanislava a Havrilová Katarína
Prerokovanie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy – Diškanec Peter
Rôzne
Diskusia
Záver 

Výsledky komunálnych volieb 2018

Za starostu obce bola zvolená Eva Gáborová so 156 hlasmi.
Ostatní kandidáti:
Zdeno Šalaga, Ing. – 137 hlasov
Zuzana Kmeťová, Mgr. – 100 hlasov
Ľudmila Gardlíková – 61 hlasov
Miriam Leštinská – 57 hlasov
Zvolení poslanci:

Eduard Záborský, Ing., Smer – 308 hlasov
Róbert Krasnec, Ing., nezávislý kandidát – 280 hlasov
Marek Šimko, nezávislý kandidát – 267 hlasov
Branislav Kolarovszki, Doc., MUDr., PhD., nezávislý kandidát – 232 hlasov
Ján Štefanides, nezávislý kandidát – 217 hlasov
Anna Smereková, Ing., nezávislá kandidátka – 197 hlasov
Jozef Sitár, nezávislý kandidát – 190 hlasov

Loading