Kategória: Oznamy

Oznamy

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A
Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
vo štvrtok – 22. februára 2018 o 18, 00 hod. v zasadačke OcÚ.
Program:

Otvorenie, určenie zapisovateľa,  overovateľov, voľba návrhovej  komisie
Schválenie programu
Kontrola plnenia  uznesení
Prerokovanie žiadostí o kúpu pozemkov
Prerokovanie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy – Peter Diškanec
Správa o kontrolnej činnosti za II. polrok 2017
Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
Rôzne
Záver

Daňové priznanie

Obec Dražkovce ako správca dane z nehnuteľnosti vyzýva všetkých daňovníkov, aby v termíne do 31.1.2018 podali daňové priznanie / § 99a ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z./ v prípade, že u nich došlo v priebehu roka 2017 ku zmene v predmete dane / napr. kúpa alebo predaj nehnuteľnosti, nadobudnutie nehnuteľnosti dedením, darovanie nehnuteľnosti, zmena druhu alebo výmery pozemku, zmena účelu využitia stavby/.
V prípade, že si daňovník povinný podať daňové priznanie nesplní v zákonnej lehote t.j. do 31.1.2018 svoju povinnosť , správca dane mu vyrúbi v zmysle § 155 daňového poriadku pokutu.
Obec Dražkovce vyzýva všetkých občanov, aby v termíne do 31.1.2018 doložili všetky zmeny potrebné k vyrubeniu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.  Jedná sa o napr. potvrdenie o návšteve školy, nájomná zmluva, pracovná zmluva – kde je zrejmé, že občan sa nezdržuje v mieste svojho bydliska celý kalendárny rok.

Obecné zastupiteľstvo

Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 30. novembra 2017 o 18,00 hod. v zasadačke OcÚ.
Program:

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov, voľba návrhovej komisie
Schválenie programu
Kontrola plnenia uznesení
Prerokovanie a schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu na r. 2018 – 2020. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018
Rôzne
Záver

Župné voľby 2017

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela podľa § 141 ods. 2 a § 146 ods. 2  zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja  a pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja:
1. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK
2. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK

Loading