….Prichádza rok 1989, prvé demokratické voľby a nová štruktúra NV. Vznikajú obecné úrady, volia sa starostovia.

Ako jediným kandidátom na post starostu obce som bola ja, kde som bola zvolená a začala sa moja 27 ročná pôsobnosť starostky. Prvým mojim krokom bolo previesť majetok z NV na obec. Budovali sa nové štruktúry, na obci prešli rôzne kompetencie, okrem iného aj školstvo.

Ako prvým mojim predsavzatím bolo pokračovať v tom, čo moji predchodcovia začali, budovať a zveľaďovať našu obec.

Začali sme s likvidáciou všetkých nepovolených skládok odpadu a začali sme novú elektrifikáciu obce, budovali sme nové trafostanice, ľudia sa začali napájať na elektrické kúrenie a v prvom volebnom období sme začali s budovaním aj nových miestnych komunikácií na starom ihrisku. Previedli sme rekonštrukciu potokov Cedron a Jordán.

Previedli sme rekonštrukciu celej ZŠ a vybudovali sme sociálne zariadenie, pretože predtým bola v ZŠ len latrína. Taktiež sme previedli rekonštrukciu miestnych komunikácií v staršej časti obce. Pokračovali sme rekonštrukciou MŠ a jej okolia, kde sme vybudovali nové detské ihrisko s rôznymi prvkami a veľkou rekonštrukciou prešla aj kuchyňa v MŠ. V tomto roku sme vybudovali a dali aj do užívania dopravné ihrisko.

Na štadióne TJ sme vybudovali 2 tenisové kurty, detské ihrisko a viacúčelové ihrisko. Čiže štadión máme veľmi pekný udržiavaný, ktorý využívajú nielen naši občania ale aj rôzne organizácie a firmy z Martina.

Nakoľko sa v našej obci v roku 1995 začala veľká bytová výstavba, dali sme vyhotoviť územný plán obce a následné dodatky. Vybudovali sme všetky inžinierske siete a miestne komunikácie v lokalite pod Hájikom medzi PD a Diakovou a z časti aj za dedinou. V roku 1995 sme začali budovať kanalizačný zberač a pokračovali sme odkanalizovaním celej obce aj nových lokalít. Po kanalizácii sme vybudovali plynofikáciu v celej obci. Boli sme prvou obcou v Turci, ktorá mala kanalizáciu a plynofikáciu.

Urobili sme fasádu na Dome smútku ako i okolie Domu smútku, nové zástavky, previedli sme rekonštrukciu tribúny a pinpongárne, vybudovali zachádzacie pásy pre autobusy, hasičskú garáž s príslušenstvom, ktorú sme vybavili povodňovým vozíkom a autom ktoré sme dostali od ministerstva a bol nám ich odovzdať pán minister Róbert Kaliňák a p. poslanec a predseda vyššieho územného celku p. Juraj Blanár ktorému aj touto cestou veľmi pekne ďakujem.

Previedli sme veľkú rekonštrukciu KD, ktorý slúži nielen našim občanom, ale aj cudzím zo širokého okolia. Od roku 1990 po rok 2010 sme prestavali 130 miliónov slovenských korún a tie bolo treba pozháňať po rôznych ministerstvách bolo to ťažké, ale podarilo sa.

V našej obci aj teraz pracujú veľmi dobré zložky ako hasiči, ktorých som už spomenula, ale aj Telovýchovná Jednota kde nás futbalisti už dlhodobo dobre reprezentujú a tak robia dobré meno obci. Stalo sa to i tohoto roku keď sa stali víťazmi Okresnej súťaže. Ďalej je to Klub žien, Červený kríž, Klub dôchodcov, ktorí boli a sú aj stále veľmi nápomocný obecnému úradu.

Popri týchto spomenutých stavbách , opravách a rekonštrukciách sme dbali na to aby sme si chránili životné prostredie a to čistotu obce, vykášaním, natieraním, zametaním, výsadbou stromov a kríkov na verejných priestranstvách. Veľký dôraz sme kládli na utužovanie medziľudských vzťahov v obci. Na Obecnom úrade sa snažíme občanom pomáhať, usmerňovať a poradiť, aby občania boli spokojný. Nezabúdame na kultúrne a športové vyžitie v obci.

Toto všetko sa nám darí celkom dobre preto, že spolupráca s poslancami Obecného zastupiteľstva je dobrá a konštruktívna tak isto i s pracovníkmi Obecného úradu, z predsedami zložiek a ich členmi. Bez nich by sa nám to nepodarilo k spokojnosti našich občanov za čo im aj z tohto miesta veľmi pekne ďakujem.

Ďakujem všetkým našim pracovitým občanom za celú spomínanú dobu, všetkým predsedom zložiek, ktorý sa vystriedali počas spomínaného obdobia ako i všetkým ostatným funkcionárom, našim pracovitým dôchodcom, ktorí ešte aj teraz v pokročilom veku sú nám nápomocný či už brigádnicky, upratovaním, napečením koláčov, čistením surovín na guľáš.

Ďakujem za dobrú spoluprácu s riaditeľkami a učiteľkami ZŠ a MŠ, ďakujem za dobrú spoluprácu predstaviteľmi cirkvi katolíckej a evanjelickej z vedením PD, rôznym inštitúciám v Martine.

Ďakujem mojim kolegom starostom a primátorom za cenné rady, prednostovi Okresného úradu, že ste prišiel aj dnes medzi nás a nakoniec veľmi pekne ďakujem Vám pán poslanec Národnej rady a predseda vyššieho územného celku pán Juraj Blanár, ktorý ste mi boli viackrát nápomocný získať finančné prostriedky cez Úrad vlády, ale aj teraz pri získaní požiarneho auta a povodňového vozíka veľká vďaka Vám.

Neposledné poďakovanie patrí Vám všetkým milí moji spoluobčania za pomoc počas všetkých mojich volebných období čiže celých 27 rokov.

S úctou a pokorou sa skláňam pred Vami a ďakujem. Prajem Vám všetkým pevné zdravie, veľa šťastia, rodinnej pohody, radosť a spokojnosť z toho že bývate práve v našej obci, obci Dražkovce  ďakujem Pánu bohu a Vám všetkým, že môžem byť starostkou práve tejto obce.

Starostka obce Dražkovce
Viera Šalagová

 

Všetky fotky z akcie nájdete v albume na našom Facebooku.