Obec Dražkovce

oficiálna stránka obce Dražkovce

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Starostka  obce  Dražkovce  zvoláva  v zmysle  § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva

ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 30. júna  2016 o 18, 00 hod.  v zasadačke  OcÚ.

 

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa,  overovateľov, voľba návrhovej  komisie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola plnenia  uznesení
  4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na II. polrok 2016
  5. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dražkovce
  6. Rozpočtové opatrenie č.3/2016
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

Ihrisko deťom

Milí rodičia !

Prosíme Vás o pomoc pri získaní finančného daru 1000,- Eur od Raiffeisen Bank, ktoré chceme použiť na výstavbu dopravného ihriska v areáli Materskej školy Dražkovce.

Ako na to?

Vypíšte hlasovací hárok v pobočke Raiffeisen Bank v Martine ( vedľa Orangeu na pešej zóne ) v období od 1. júna 2016 do 30. júna 2016.

Poproste všetkých z rodiny, priateľov, známych, kolegov, susedov, … aby podporili náš projekt „Ihrisko deťom“ vypísaním hlasovacieho hárku v pobočke Raiffeisen Bank v Martine.

Potrebujeme nazbierať čo najviac hlasov a vopred ďakujeme, že nám pomôžete.

Deň detí

Obecný úrad oznamuje, že dňa 04.06.2016 bude „Deň detí“ na štadióne TJ.

Súťaže začnú o 10.00 hod., kde budú deti odmenené sladkosťami a malým občerstvením.

Športový deň

pohar_shDrazkovceSrdečne Vás pozývame na Športový deň obce, ktorý sa uskutoční dňa 25. júna 2016 na štadióne TJ Dražkovce.

Pripravili sme pre Vás nasledovné súťaže:
minifutbal, volejbal, streľba zo vzduchovky, preťahovanie lanom, skok vo vreci, kop do diery

Zahájenie športového dňa: 13.00 hod.

Tešíme sa na Vás.

1 2 3 36

Neprehliadnite

VZN o nakladaní s KO

Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom - stiahnuť.

Záverečný účet

Záverečný účet obce za rok 2015 - stiahnuť.

Kontrolór obce

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016 - stiahnuť.

Rozpočet obce na rok 2016

Rozpočet obce na rok 2016 si môžete stiahnuť tu.

Vývoz plastov a komunálneho odpadu

Prezrite si termíny vývozu plastov a komunálneho odpadu v roku 2016.

Vývoz papiera

Obecný úrad oznamuje, že vývoz papiera z 1100 l kontajnerov bude v roku 2015 každý nepárny týždeň v piatok.

Úradná tabuľa

Ako vybaviť

Chcete sa prihlásiť k trvalému, či prechodnému pobytu? Potrebujete ohlásiť drobnú stavbu, či získať stavebné povolenie? Prečítajte si, čo si vziať so sebou na obecný úrad a koľko vás to bude stáť. 

Zistiť viac

Virtuálna prehliadka obce

Pripojte sa k nám