Oznamy

Latest

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A  Starostka obce Dražkovce zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 20. novembra 2018 o 18, 00 hod....

Aktuality

Latest

Neprehliadnite

Zmena zákona o veterinárnej starostlivosti

Prečítajte si zmeny v novele zákona o starostlivosti zvierat v našej obci.

Plán kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2019.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020 a 2021.

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o zmene stavby Dolný Kalník – Farské, zahustenie TS a NNK pre IBV Farské.

Kontrolór obce

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok a II. polrok 2018.

Predaj nehnuteľného majtku

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku - Marčičiak, Segéč, Sňahničan, Hošták a Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s..

Vývoz odpadu

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o stavebnom povolení.

Rozpočet 2018

Stiahnuť tu.

Územné konanie

Oznámenie o začatí územného konania pre SSE-D. Stiahnuť.

Najnovšie udalosti

  • Žiadne udalosti