Oznamy

Daňové priznanie

Obec Dražkovce vyzýva všetkých daňovníkov, aby v termíne do 31.1.2018 podali daňové priznanie v prípade, že u nich došlo v priebehu roka 2017 ku zmene v predmete dane / napr. kúpa alebo predaj nehnuteľnosti, nadobudnutie nehnuteľnosti dedením, darovanie nehnuteľnosti, zmena druhu alebo výmery pozemku, zmena účelu využitia stavby/.

Aktuality

Vianočné stíšenie

Obecný úrad v Dražkovciach Vás srdečne pozýva na „Vianočné stíšenie“ a stretnutie s občanmi obce,...

Neprehliadnite

Vývoz odpadu

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018

Predaj nehnuteľného majtku

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku.

Kontrolór obce

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018.

VZN o miestnych poplatkoch

Návrh všeobecného záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o stavebnom povolení.

Rozpočet 2018

Stiahnuť tu.

Zverejnenie zámeru

Zámer predaja nehnuteľného majetku.

Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017 si môžete stiahnuť tu.

Územné konanie

Oznámenie o začatí územného konania pre SSE-D. Stiahnuť.

Ako vybaviť

Chcete sa prihlásiť k trvalému, či prechodnému pobytu? Potrebujete ohlásiť drobnú stavbu, či získať stavebné povolenie?
Zistite, čo k tomu potrebujete.

Mapový portál

Mapovy portal Drazkovce