Obec Dražkovce

oficiálna stránka obce Dražkovce

Čistenie komínov

Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom, že dňa 03.08.2016 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu o poistnej udalosti.
Záujemci sa možu nahlásiť na obecnom úrade, prípadne na čísle 0903 885 802.

Cena za bežné čistenie je 20 eur aj s dopravou a revíznou správou. Môže byť navýšená podľa stavu znečistenia komína (frézovanie, vložkovanie).

Čistenie sa bude vykonávať od 9hod. ráno počas celého dňa.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Starostka  obce  Dražkovce  zvoláva  v zmysle  § 13 ods. 4 písm. a/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

zasadnutie  obecného  zastupiteľstva

ktoré sa uskutoční vo štvrtok – 30. júna  2016 o 18, 00 hod.  v zasadačke  OcÚ.

 

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa,  overovateľov, voľba návrhovej  komisie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola plnenia  uznesení
  4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na II. polrok 2016
  5. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dražkovce
  6. Rozpočtové opatrenie č.3/2016
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver
1 2 3 37

Neprehliadnite

VZN o nakladaní s KO

Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom - stiahnuť.

Záverečný účet

Záverečný účet obce za rok 2015 - stiahnuť.

Kontrolór obce

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016 - stiahnuť.

Rozpočet obce na rok 2016

Rozpočet obce na rok 2016 si môžete stiahnuť tu.

Vývoz plastov a komunálneho odpadu

Prezrite si termíny vývozu plastov a komunálneho odpadu v roku 2016.

Vývoz papiera

Obecný úrad oznamuje, že vývoz papiera z 1100 l kontajnerov bude v roku 2015 každý nepárny týždeň v piatok.

Úradná tabuľa

Ako vybaviť

Chcete sa prihlásiť k trvalému, či prechodnému pobytu? Potrebujete ohlásiť drobnú stavbu, či získať stavebné povolenie? Prečítajte si, čo si vziať so sebou na obecný úrad a koľko vás to bude stáť. 

Zistiť viac

Virtuálna prehliadka obce

Pripojte sa k nám